Menu
Vorige Volgende

Partijprogramma

Het partijprogramma van DeurneNU: verder…… met elkaar

Voor u ligt het partijprogramma van DeurneNU. In dit programma blikken we terug op de afgelopen jaren, om van daaruit verder naar de toekomst te kijken. Wat willen wij voor Deurne, wat vinden we belangrijk voor onze inwoners en hoe willen we samenwerken met onze omgeving.

Het programma is opgebouwd rondom een vijftal thema’s en is op een interactieve manier ontstaan. Ons programma is tot stand gekomen door met elkaar en met inwoners in gesprek te gaan, door vragen te stellen en door te luisteren naar ideeën en opmerkingen uit onze omgeving. DeurneNU wil Deurne verder brengen, samen met u!

 

Samenvatting van de vijf thema's (de uitgebreide versie kunt u lezen door op de kopjes te klikken).  

Wonen

Als u om u heen kijkt in Deurne ziet u dat er veel aan het veranderen is. Daar waar kansen lagen  om te bouwen, hebben we die gepakt. Dat blijven we doen. Daarbij gaan we zo veel mogelijk voor inbreiding in de bestaande wijken, en willen we mogelijkheden voor zelfbouwers. De jeugd moet in Deurne kunnen blijven wonen en ouderen moeten zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, dat is het doel. Om dit te realiseren moet we creatief te werk gaan en op zoek gaan naar alternatieven. Dit is ook nodig omdat we zien dat de woonbehoefte aan het veranderen is. Daar moeten wij op inspelen. Er moeten meer kleinere, goedkopere, levensloopbestendige woningen gebouwd worden. Voor starters,  maar zeker ook voor ouderen. Dat kan ook bereikt worden door CPO projecten.

Ook wil DeurneNU meer sociale huurwoningen en grondgebonden woningen. De mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en woongroepen moeten worden uitgebreid. Maar ook huisvesting van arbeidsmigranten vraagt de komende jaren, meer nog dan voorheen,  om structurele en gepaste oplossingen. Daarnaast zetten we ons ervoor in om de woonlasten voor onze inwoners zoveel als mogelijk te beperken.

Woonplezier heeft ook te maken met de voorzieningen die onze gemeente te bieden heeft. Deurne heeft een actief verenigingsleven, goede basisvoorzieningen en veel (culturele) activiteiten. Hierin blijven we investeren om Deurne bruisend en levendig te houden.

Zorg

Zorg staat voorop. Deze is de afgelopen jaren met de inzet van wijkteams zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. Dat was en is voor DeurneNU altijd een belangrijk speerpunt geweest. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk/ kern en de problemen die daar spelen. Deze mensen kunnen deze problemen dan ook vaak in een vroeg stadium herkennen, wat goed aansluit bij onze investering in vroegsignalering van problemen en preventie bij kinderen. Want voorkomen is beter dan genezen. Samenwerking en de betrokkenheid van iedereen is daarbij belangrijk. Daarom investeert DeurneNU in jongeren; in sport, muziek, cultuur en onderwijs.

Maar wat voor jongeren geldt, geldt bij DeurneNU uiteraard ook voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Ondersteuning van ouderen die steeds langer thuis wonen vindt DeurneNU belangrijk, zowel financieel als professioneel. Maar we richten ons niet enkel op de risicovolle groepen, iedereen moet  mee kunnen doen. Een belangrijke manier om het gevoel te hebben dat je meedoet in de samenleving, is werk. Passend werk, werk naar vermogen voor iedereen is het doel. En waar dat niet mogelijk is, zoeken naar zinvolle activiteiten, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Mee kunnen doen, zelfstandigheid bevorderen  bereiken we ook door de toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwen te verbeteren. Ook daar wil DeurneNU verder in gaan.

Economie

Ondernemers krijgen de kans in Deurne: van het opzetten van nieuwe bedrijven tot groeien met al bestaande ondernemingen, ook in de agrarische sector. Want ook agrarische ondernemers hebben een plek in Deurne. De gemeente zal hier zijn bijdrage in leveren door ondersteuning te bieden en te zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

Naast een bruisend ondernemend Deurne, willen we de economie ook stimuleren door ons te richten op toerisme. We zien dat er mooie verbindingen ontstaan in evenementen en initiatieven tussen verschillende verenigingen en hebben vertrouwen in de toekomst van het Cultureel Centrum. Maar ook de Peel biedt veel kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Hiervoor moet het natuurgebied wel beter toegankelijk worden gemaakt. Die toegankelijk vinden we belangrijk in de gehele gemeente, van bereikbaarheid, tot de aanleg van glasvezel,  tot het betaald parkeerbeleid in het centrum deels in stand houden.

Omgeving 

Na enkele jaren van versoberd onderhoud aan onze openbare ruimte, hebben we met enkele kleine investeringen weer een flinke verbetering bereikt in het beheer van onze openbare ruimte. Dat kan nog beter en we verwachten meer resultaat uit buurtgericht werken samen met buurt en/of verenigingen.

Verkeersveiligheid blijft belangrijk en we zijn een aantal specifieke plekken aan het onderzoeken op welke maatregelen nodig en effectief zijn en deze vervolgens uitvoeren. De veiligheid van de fietser, en andere kwetsbare verkeersdeelnemers, staat hierbij voorop.  

Klimaatverandering begint steeds meer een zichtbaar probleem te worden. Buien worden steeds heviger waardoor wateroverlast blijft ontstaan. Dit perken we zo veel mogelijk in door de riolering aan te pakken. Daarnaast streeft DeurneNU ervoor om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dit gaan we doen door op een andere manier energie op te wekken, maar ook door minder energie te gebruiken. Wij vinden dat we met zonne-energie en aardwarmte aan de slag moeten en dat er geen ruimte is voor windmolens in onze gemeente. We willen energie besparen door middel van LED verlichting, maar ook door de straatverlichting aan te pakken. Dit moet er ook voor gaan zorgen dat Deurne verkeersveiliger wordt.

Bestuur

Deurne  blijft wat ons betreft een zelfstandige gemeente die een krachtige rol vervult in de Peelregio. We blijven nauw samenwerken met de omgeving en de inwoners. Korte bestuurlijke lijnen waarin burgers zich herkennen en betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden blijft ook dan belangrijk. De geplande verbouwing, sober en praktisch,  van het gemeentehuis moet ruimte bieden aan deze nieuwe werkwijze en samenwerking.

 

Website door Buro TARGET