Menu
Vorige Volgende

Wonen

WONEN : Verblijven en vertoeven

 

“Ik woon graag in Deurne; het is niet te groot, ik word gekend en het is groot genoeg voor mooie voorzieningen. Deurne kent veel diversiteit: dorpen, wijken, het centrum en het buitengebied. Alles heeft zijn eigen karakter en charmes. Dat maakt ook de inwoners divers.

Er wordt weer veel gebouwd in de gemeente. Soms schrik ik er weleens van en moet ik wennen aan het volume of de stijl, maar al die nieuwe wijken of appartementen zorgen voor levendigheid en diversiteit. Het groen is niet overal even groen of netjes, maar op de meeste plekken gelukkig wel. Bij mij in de buurt zijn er een aantal mensen die een stuk grond en perkjes bijhouden. Dat vinden ze leuk om te doen. Ze werken samen en de buurt is er van opgeknapt.

En wat gebeurt er veel in Deurne! Niet alleen is er onze gezellige markt met alle evenementen. Ook in de wijken en dorpen wordt veel georganiseerd.  Er is altijd wel iets te doen in Deurne. Is het niet voor mij, dan is het wel voor mijn moeder of mijn kinderen.”

 

Openbare ruimte

De openbare ruimte is het geheel van alle, voor publiek vrij toegankelijke, ruimten, zoals straten, pleinen, parken, parkeerplaatsen, winkelcentra en sportvelden. Het is belangrijk voor het aanzien van Deurne en het welzijn van haar inwoners. Het stimuleert mensen om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren en kan daarmee de betrokkenheid van de mensen vergroten. Een goede inrichting kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid. Kortom, voor DeurneNU zijn er meer dan genoeg redenen om hier extra in te investeren.

Samenwerken

Dat DeurneNU het aansluiten bij de wensen van (toekomstige) bewoners belangrijk vindt, hebben wij zowel laten zien bij de uitvoering van nieuwe projecten als bij het opknappen van bestaande straten en openbaar groen. Het betrekken van bewoners in de ontwikkeling van plannen is onderdeel van onze werkwijze. Uitgangspunten zijn dat de inrichting aantrekkelijk, comfortabel en functioneel is. Afhankelijk van het gebied worden prioriteiten gesteld.

Woonlasten beperken
We zetten ons ervoor in om de woonlasten voor onze inwoners zoveel als mogelijk te beperken. Wij zien dat de woonlasten in Deurne hoog zijn ten opzichte van onze buurgemeenten. Wij vinden dat we de woonlasten in Deurne moeten verlagen, zodat we weer op een vergelijkbaar niveau met buurgemeenten komen. Dit zal soms betekenen dat we nieuwe wensen niet uitvoeren om deze belastingverlaging mogelijk te maken.  Wij vinden het immers belangrijk om een gezond evenwicht te creëren tussen wensen en woonlasten.

Toegankelijkheid

DeurneNU hecht er waarde aan dat de openbare ruimte goed toegankelijk is. Dat houdt in dat de straten zoveel als mogelijk obstakelvrij zijn, de bestrating en trottoirs rollator- en rolstoelvriendelijk zijn en de openbare voorzieningen goed toegankelijk zijn. We verwachten immers dat ouderen, en mindervaliden, zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Parkeren

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen staat steeds vaker het parkeren ter discussie. De gemeenteraad heeft normen vastgesteld. Ondanks dat daaraan wordt voldaan, ervaren verschillende buurten een toename van de parkeerdruk. Dat is voor DeurneNU reden om daar in de komende periode opnieuw bij stil te staan. Voldoen de criteria die zijn vastgesteld in het verleden nog wel? Daarnaast gaan we een structurele oplossing creëren voor het parkeren bij het station en de stationsomgeving. We gaan werk maken van de planvorming én uitvoering.

Wonen

Daar waar kansen liggen om te bouwen, gaan we die pakken. We gaan hierbij zo veel als mogelijk voor inbreiding in de bestaande wijken en bieden kansen voor zelfbouwers. De jeugd moet zich in Deurne kunnen vestigen en ook de ouderen moeten zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. DeurneNU vindt het levensloopbestendig maken van bestaande woningbouw en nieuwbouw belangrijk. De woonbehoefte verandert continue. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens en andere samenlevingsvormen. Daar moeten wij op inspelen. Er moeten meer kleinere, goedkopere, levensloopbestendige woningen gebouwd worden, zowel voor starters als voor ouderen. Ook wil DeurneNU meer sociale huurwoningen en grondgebonden woningen en meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en woongroepen realiseren. DeurneNU blijft CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) stimuleren. We vinden dat in elke kern in Deurne nieuwbouw plaats moet kunnen vinden. Ook in de Walsberg moet deze mogelijkheid er komen. Op dit moment bieden we daar namelijk geen ruimte voor. We willen mogelijkheden creëren voor de zgn. duurzame tiny-houses. Wij vinden dat echt passen in Deurne en merken dat daar vraag naar is vanuit verschillende doelgroepen.

In Deurne heeft wooncorporatie Bergopwaarts verschillende locaties waar ouderen wonen in grondgebonden woningen. Deze zijn sterk verouderd en passen wat betreft uitstraling en voorzieningenniveau niet meer bij de wensen van de ouderen van nu. DeurneNU wil hier verbetering van de kwaliteit zien!

De locatie ‘Boerenbond’ aan de Stationsstraat kan een mooie locatie zijn voor woningbouw in het geval de bedrijfsontwikkelingen op dit terrein niet doorgaan.

Voorzieningen

Woonplezier heeft mede te maken met de voorzieningen in de nabijheid en (culturele) activiteiten waar men aan deel kan nemen of van kan genieten. Het niveau van de voorzieningen in de kleine kernen vinden we belangrijk. Basisvoorzieningen zoals een school, een winkel, zorg en een gemeenschapshuis vinden wij van groot belang. Een bibliotheek, een zwembad, gemeenschapsaccommodaties, een cultuurcentrum, jongerencentra, een natuureducatiecentrum en/of een museum dragen allemaal bij aan een levendig Deurne, niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van onze gemeente.  DeurneNU blijft hierin investeren. Het onderhoud en het beheer van al deze voorzieningen moet goed geregeld zijn, door middel van  bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Ondanks de wensen die we hebben, willen we ook de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Op nieuwe investeringen zijn we dan ook kritisch. Bij nieuwe investeringen nemen we de belangen van iedereen in de gemeente mee in de afweging.

Verenigingen en vrijwilligers

In Deurne wordt er door vrijwilligersorganisaties veel georganiseerd. DeurneNU wil de vrijwilligers ondersteunen en de activiteiten daar waar mogelijk faciliteren. Het vereenvoudigen van regelgeving en het aanvragen van subsidies is hiervoor nodig. De gemeente Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven. Deze organisaties voelen zich sterk verantwoordelijk voor en verbonden met Deurne. De verenigingen voor jeugd moeten voldoende ondersteuning krijgen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren die actief zijn in sport, muziek of creatief bezig zijn, groeien gezonder op en ontwikkelen hun kwaliteiten.

Wat hebben we gedaan, wat blijven we doen, wat gaan we doen:

 • Er ontstaan nieuwe wijken, zoals de Spoorzone en de Europastraat.
 • Er zijn voldoende bouwmogelijkheden in Liessel en Neerkant.
 • We willen woningbouw rond de kerk in de Zeilberg mogelijk maken.
 • We willen een CPO-project in Walsberg.
 • De locaties ‘oude LTS en huishoudschool’ is in ontwikkeling voor woningbouw.
 • De welstandsnota hebben we aangepast en vereenvoudigd. Er kan vaker en op verschillende plaatsen welstandsvrij ge- en verbouwd worden.
 • Het subsidiebeleid hebben we aangepast. Verenigingen weten weer waar ze aan toe zijn. De prioriteit ligt bij jeugd en kwetsbare doelgroepen.
 • We hebben het zwembad in Deurne behouden.
 • We vinden het belangrijk dat de Zeilberg over een gymvoorziening beschikt. We houden alle opties om dit mogelijk te maken nog open.
 • We hebben lastenverlichting voor elkaar gekregen.
 • We hebben gezorgd voor minder regels en kortere procedures.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap blijven we stimuleren.
 • DeurneNU wil extra aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte, voldoende parkeermogelijkheden voor zowel auto’s als fietsen en een goede verkeersafwikkeling.
 • Mogelijkheden creëren voor woningbouw nabij het centrum voor het duurdere segment.
 • TNT is terug in Liessel.
 • Initiatieven van inwoners voor het creëren van samenwoonprojecten in het kader van ‘zorgen voor elkaar’ blijven ondersteunen en faciliteren.
 • Er moet een duurzame oplossing komen voor parkeren bij het station.
 • Er moeten meer mogelijkheden komen voor zelfbouwers.
 • We blijven investeren in het openbaar groen. Het niveau van verzorging en onderhoud kan nog beter.
 • DeurneNU wil graag tiny houses in Deurne. 
 

 

 

 

Website door Buro TARGET