Menu
Vorige Volgende

Interpellatiedebat gymvoorziening Zeilberg

Betoog W. Tielemans, fractie DeurneNU, gemeenteraad 26 september 2017

 

De heer Tielemans constateert dat het karakter van een interpellatiedebat zich niet leent voor een uitgebreide discussie. Dat is jammer en daarom is het goed dat de materie naar de commissie gaat. Het is te kort door de bocht het onderwerp nu kapot te slaan met verwijten over en weer, aan de andere kant zou Zeilberg tekort gedaan worden door de gymvoorziening af te schieten en eenvoudigweg te constateren dat het nu eenmaal zo is. Daarom pleit men voor een uitgebreide commissiebehandeling.

 

DeurneNU wil, evenals ongetwijfeld een aantal andere fracties, de gymvoorziening in Zeilberg graag behouden. Daarover verschilt men niet van mening en daarvoor wil men zich maximaal inspannen. Nadat men de raadsinformatiebrief had ontvangen waarin werd geconstateerd dat het plan niet haalbaar bleek, heeft men contact gezocht met de werkgroep, heeft men de vicevoorzitter van Den Draai gesproken en heeft men ervoor gepleit te kijken wat er wel mogelijk is in Zeilberg. Een voorstel voor een gymvoorziening van € 800.000 exclusief BTW is voor zijn fractie – en hij veronderstelt ook voor veel andere fracties – echter onhaalbaar als men elke inwoner van de gemeente recht in de ogen wil blijven kijken.

 

Men pleit er daarom voor om in commissieverband en in gezamenlijkheid te kijken hoe men – en er lijken alleen maar verliezers te zijn, gezien de oproep om naar de vergadering te komen met daarbij de mededeling dat de verkiezingen er aan zitten te komen – alle mogelijkheden op hun haalbaarheid kan onderzoeken. Voor DeurneNU staan alle opties daarbij nog open. Men wil zich niet meteen beperken door te stellen dat de voorziening in Den Draai moet komen. Het verbaasde overigens dat men dat niet terug zag in de vragen hoewel daarvoor het interpellatiedebat was aangevraagd. In de krant was sprake van een pleidooi om de gymzaal nog niet af te breken en hij adviseert de wethouder om, zolang men nog met elkaar in discussie is, de gymzaal voorlopig te laten staan.

 

Een derde punt is dat – hoe men het ook wendt of keert – valse verwachtingen naar Zeilberg worden gewekt als men zegt dat men het nu wel even regelt. Hij is daarover aangesproken door een ouder van de Willibrordusschool die constateert dat als de raad het voor Zeilberg even regelt, deze school de volgende is die voor een vergelijkbare voorziening in aanmerking wenst te komen. Als raadslid zal men moeten kunnen uitleggen waarom men op de ene plek iets wel doet en op de andere niet. Waar de heer Cuijpers aangeeft dat men minder kansen heeft als men met de bus naar de gymles gaat, zal men, als het gaat om onderwijsvoorzieningen,  moeten kijken of iets wat men op de ene plek doet op de andere plek kan uitleggen. Zeven, acht jaar geleden zat de publieke tribune van de raad vol met ouders van de Willibrordusschool. Men zal dat moeten kunnen uitleggen.

 

De heer Cuijpers zegt bij wijze van interruptie dat er helaas meer scholen zijn waar sprake is van busvervoer. Zeven, acht jaar geleden was dat inderdaad aan de orde. Het CDA heeft er toen duidelijk voor gepleit dat elke school, zeker als men de mond vol heeft over obesitas en over meer bewegen,  op korte afstand over een gymvoorziening moet kunnen beschikken. Men heeft destijds zelfs nadrukkelijk afgesproken dat busvervoer een tijdelijke voorziening moest zijn in afwachting van een definitieve oplossing. Het is daarom triest te moeten constateren dat er voor de Willibrordusschool nog steeds geen oplossing is, het zou triest zijn als Zeilberg in eenzelfde situatie belandt en het zou nog triester zijn als dat straks voor andere scholen, bijvoorbeeld Walsberg, ook gaat gelden. Dat is waar men zeven jaar geleden voor stond en dat is waar men nu nog voor staat.

 

De heer Tielemans zegt dat men in dat geval in jaren dat het CDA collegeverantwoordelijkheid droeg daarvoor graag een initiatiefvoorstel had gezien. Er is in die periode niemand in de raad geweest die opnieuw begonnen is over een gymvoorziening, ook de CDA-fractie niet. Men kan wel zeggen dat het triest is, maar dat is gewoon voor de bühne. Daar moet men mee opletten.

 

DeurneNU wil zich maximaal inzetten om een gymvoorziening in Zeilberg mogelijk te maken. Men zal het echter moeten uitleggen naar andere scholen die zo’n voorziening niet hebben.  Wellicht zijn er wat dat betreft mogelijkheden via cofinanciering. Daar moet nog eens goed naar gekeken worden. Recent heeft de werkgroep een aangepast voorstel gedaan. Het is zeker de moeite waard om aan de hand daarvan het gesprek opnieuw aan te gaan. Daarom het verzoek aan het college om dat gesprek aan te gaan dan wel nieuwe voorstellen voor te leggen. Dat moet zorgvuldig gebeuren en het college moet kijken of het past in de tijdsplanning voor november.

 

 

Inhoudelijk wil men verder niet op de interpellatie ingaan omdat het onderwerp daarmee tekort gedaan wordt.


 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET