Menu
Vorige Volgende

Voorzitter: net als de vorige begrotingsbehandeling is onze inbreng vanavond ondersteund door een infographic met de punten in ons verkiezingsprogramma. Deze wordt aan jullie uitgedeeld. We kijken nog eens terug op de punten die we vorig jaar benoemd hebben, maar kijken vooral vooruit. Er is natuurlijk ook wat veranderd. Ik sta hier vanavond voor jullie ipv Will Tielemans. Will heeft zich jarenlang kei hard ingezet voor Deurne als fractievoorzitter van DeurneNU. Deze gelegenheid grijp ik graag aan om hem daar nog eens hartelijk voor te bedanken. Dan naar het verhaal van DeurneNU.     

 

Financiele positie:

Laten we het allereerst hebben over de financiele positie van onze gemeente. Deurne heeft op vele fronten de winkel weer op orde. Veel onderhoudstaken zijn eerder vooruit geschoven, maar we hebben afgelopen jaar veel inhaalslagen gemaakt.

 

Een inhaalslag op onderhoud van bruggen en wegen, en de geleidelijke invoering van een toekomstgerichte openbare verlichting. In Neerkant is de openbare verlichting al aangepakt. Mooi om te zien dat er vanuit het dorp actief wordt meegedacht en dat we zonder extra kosten te maken een kwaliteitsslag kunnen maken. We hopen dat in de komende jaren op meerdere plekken de verlichting, samen met de mensen, kan worden aangepakt.

 

Ook hebben we meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) gemaakt voor het vastgoed dat in bezit is van de gemeente. Afstoten van vastgoed wat niet nodig is, en het onderhoud borgen van de panden die we in bezit houden. Ook de verduurzaming van panden is gestart. Zet deze verduurzaming ambitieus door!

 

Toch vinden wij dat we nog meer moeten doen aan lastenverlichting. Wensen en bijbehorende lasten moeten in evenwicht blijven. Als DeurneNU blijven we kritisch kijken naar de uitgaven die we als gemeente doen.

 

Wonen: Deurne is een aantrekkelijke woongemeente.

De trend dat mensen wegtrekken naar de stad zien we in Deurne helemaal niet zo sterk. Ik vind het erg leuk om te horen dat vrienden van me die een tijdje hebben gewoond in een van de grote steden nu weer graag terugkomen naar Deurne. Ook de jongeren die op zichzelf gaan wonen gunnen wij een eigen huisje in Deurne.   

 

Gelukkig wordt er weer flink gebouwd in Deurne voor verschillende doelgroepen! De Europastraat is ontwikkeld. Zorgboerderijen in de Zeilberg staan in de startblokken, en aan de starterswoningen aan de Zonnedauw wordt ook hard gewerkt. In de voorbereidende fase zijn o.a. ‘ T Stijn en ook de Derpsestraat. De Rijtse Vennen is alweer een hele nieuwe wijk in Deurne net zoals de huizen aan het station die in no time een hele mooie wijk hebben gevormd. De eerste geboorteborden zijn al gesignaleerd. Zelf doe ik ook mijn bijdrage , want in het voorjaar verwachten wij ons tweede kindje.  

 

Ondanks dat er flink wordt gebouwd blijft er vraag, en moeten we als gemeente inspelen op deze vraag. De woonvisie biedt te weinig ruimte, en de mogelijkheden voor zelfbouwers raken op. Wij vragen nadrukkelijk niet om grond te gaan aankopen, maar op een andere manier te faciliteren in de woonbehoefte. WIj dienen een motie in waarin we enerzijds op korte termijn kansrijke kavels willen activeren en uitgeven, en anderzijds de woonvisie opnieuw kritisch willen gaan bekijken.Als je morgen start met  grond bouwrijp maken kan je over 4 maanden verkopen. Pak die kans!

 

Waar wordt gebouwd zullen ook altijd belangen moeten worden afgewogen. Betrek Inwoners vroeg bij nieuwe plannen. Door vroeg te informeren en het gesprek aan te gaan kunnen strubbelingen gaandeweg worden voorkomen.

 

Voorzieningen:

Voor DeurneNU is het van groot belang dat het voorzieningenniveau in onze wijken en kerkdorpen op niveau is en blijft.  

 

Even inzoomen op de zeilberg. We willen ons maximaal inzetten om een gymvoorziening in Zeilberg mogelijk te maken. We moeten oppassen dat er geen valse verwachtingen naar Zeilberg worden gewekt door te zeggen dat we het wel even regelen. We willen in commissieverband kijken hoe we naast het voorstel vd werkgroep alle andere mogelijkheden op haalbaarheid kunnen onderzoeken. Voor DeurneNU staan alle opties nog open. We willen ons niet meteen beperken door te stellen dat de voorziening in Den Draai moet komen.

Ook heeft de turnvereniging KDO een huisvestingsvraag. Voor deze vereniging, met een flink aantal jeugdleden, vinden we dat we creatief op zoek moeten naar een goede oplossing.

 

Zorg :

Als het om zorg gaat dan gaat het al snel over geld, en de hoge kosten die de zorg met zich mee brengt. Maar voor DeurneNu is belangrijk:  ‘komt het geld terecht bij de mensen die het nodig hebben, komt het terecht bij de uitvoering achter de voordeur?

 

We hebben nog veel te weinig grip op de kosten. Hoe weten we dat we geen cowboypraktijken hebben zoals in bijvoorbeeld Eindhoven? Wij willen zorgverleners erop kunnen aanspreken als ze uit de pas lopen met andere zorgverleners. Wij hebben hier niet de juiste middelen voor. Verder is het gebleken dat we structureel te weinig begroten, moeten we dan ook niet dit hogere bedrag laten terugkomen in de begroting van 2019 en verder.

We moeten ,in het bijzonder in de Jeugdzorg aandacht blijven houden voor vroegsignalering en preventie. We vinden het belangrijk dat de toegangspoort niet dicht wordt gezet als de kosten uit de hand dreigen te lopen. Sturen op het aantal doorverwijzingen van huisartsen, daar moeten we verre van blijven.

 

Door samenwerking in de zorg gaan we besparen, was het idee. Wat is nu de toegevoegde waarde van de samenwerking als er geen kosten worden bespaard? Zien we wel een kwaliteitsverbetering door de samenwerking?Hoe ziet de wethouder dit?

 

Het is terecht dat er veel aandacht uitgaat naar de Jeugdzorg, maar gezien de demografische ontwikkeling is aandacht voor de ouderen ook van groot belang. Veel ouderen wonen nog in een eigen woning. Deze mensen zijn grotendeels zelfstandig, en blijven graag op zichzelf wonen . Maar af en toe hebben ze wat ondersteuning nodig. Dit is niet zozeer alleen aan de wethouder een oproep, maar ook voor iedereen in dit huis? Hoe houden we Deurne geschikt en aantrekkelijk voor onze inwoners over 10 of 20 jaar?

 

Het centrum van Deurne en onze ondernemers

Allereerst verdient het gemeentehuis bijzondere aandacht. Er is al 32 jaar niks aan het gemeentehuis gedaan. Ja, er wordt een flink bedrag gevraagd. Maar  je kunt niet blijven wegkijken. We gaan voor sober en doelmatig, en dus zeker niet  voor een Luxe Villa zoals het CDA beheert.  De werknemers moeten een betere werkomgeving hebben. Ook de zorgvleugel verdient aandacht.  We hebben allemaal kunnen zien dat in de zorgvleugel totaal geen privacy is, en weinig mogelijkheid om fatsoenlijk mensen te ontvangen. Met behulp van een stappenplan moet duidelijk in kaart worden gebracht welke maatregelen worden uitgevoerd. Wij willen grip houden op de besteding van het grote bedrag dat is gemoeid met het gemeentehuis.

 

Het is alweer even geleden dat we zijn geinformeerd over ontwikkelingen in het centrum. We zijn benieuwd naar de effecten van het gratis parkeren in de ochtenden, maar ook naar de andere acties in het Centrum?

 

Het is goed om te zien dat ondernemen in Deurne nog altijd flink in beweging is, en er veel energie zit bij de Deurnese ondernemers. Nog niet zo lang geleden hebben de Jonge ondernemers in Deurne zich georganiseerd  (JONG), en ook in Neerkant steken ondernemers de koppen weer bij elkaar.

 

Functieverandering van winkels heeft DeurneNU al vaker benoemd. Het oude rabobank pand wordt omgezet naar wonen, (22 appartementen voor een gevarieerde doelgroep) dit is een succes, maar er liggen meer kansen. Ga verder op deze weg, en faciliteer de omzetting van leegstaande panden naar wonen in ons centrum maximaal.

 

Deurne bereikbaar houden

Wij vinden dat er aan de N270 iets moet gebeuren. In het proces is gebleken dat het verkeer aan de N270 een complexe situatie is, en een verbetering soms tot een onwenselijke situatie op een andere plek leidt. De second opinion die we hier krijgen is belangrijk maar er moeten wel al zo snel mogelijk snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen.

 

De centrumring moet echt fietsveiliger worden! Met name op de Europastraat. Er komen binnenkort veel extra mensen te wonen aan de Europastraat. Wij denken dat fietsstroken een goede oplossing zijn. Hier hebben we extra geld voor over. We roepen de wethouder op om hiermee aan de slag te gaan.  

 

Dan het doorgaande vrachtverkeer in het centrum. Wij vinden dat we dit verkeer moeten weren uit ons centrum. Wij verwachten hierover meer in de visie centrumring, en zo nodig komen we met een amendement om het doorgaande vrachtverkeer te weren uit het centrum.

 

Cultuur

 

Het is leuk om te zien dat met de komst van o.a. het Fletcher hotel flink wat nieuwe mensen naar Deurne komen. Laten we zorgen dat we ook wat te bieden hebben.

 

We vinden dat we als gemeente en als raad dichtbij het Cultuurcentrum moeten blijven, en nog geen afstand moeten nemen zoals de wethouder voorstelt. Er zit een bestuur dat met een ambitieus programma en veel enthousiasme aan de slag is gegaan. We willen dat het cultuurcentrum een echte meerwaarde voor Deurne blijft, en dan verdient het ook de aandacht en ondersteuning van de gemeente.

 

Dan de Wieger. Wanneer is de wethouder van plan om ons mee te nemen in de concrete onderhoudskosten die eraan zitten te komen?  Maak hierbij een duidelijke scheiding tussen de kosten voor het gebouw en het museum. Zet hier vaart achter, het bestuur heeft al op 9 januari 2013 duidelijk te kennen gegeven dat het zo niet langer kan.

 

De ontwikkelingen rondom de Bikkels willen we op korte termijn op de agenda hebben zodat we als raad aan het stuur blijven.

 

Buitengebied: de transitie van ons buitengebied

Hierover kunnen we avonden doorpraten, maar laat ik me beperken tot de nieuwe ontwikkelingen. We vangen op dat er initiatieven ontstaan om zonnepanelen te plaatsen in het buitengebied. Ons bestemmingsplan biedt hiervoor weinig mogelijkheden. We hebben de voorkeur voor zonnepanelen op bestaande bebouwing, maar zijn ons er ook van bewust dat we om de afspraken voor 2050 te halen creatief naar mogelijkheden op zoek moeten. Ga aan de slag met het bieden van mogelijkheden voor zonnevelden. Beperk je niet tot faciliteren, maar pak de rol van aanjager bij bijvoorbeeld sportverenigingen, bedrijven en huiseigenaren.

 

Nog niet zo lang geleden hebben een flink aantal van onze agrarische ondernemers te horen gekregen dat ze in 2022 flink moeten investeren in het bedrijf om verder te mogen. Een bittere pil voor velen. Hoe heeft de gemeente geacteerd naar de provincie om op te komen voor deze ondernemers. Maar nog veel belangrijker: hoe gaan we nou de effecten van deze maatregel (van 2028 naar 2022) voor onze ondernemers zo omdraaien dat er nieuwe kansen ontstaan.  

 

Afsluitend

Voorzitter, afsluitend: Al met al hebben we in Deurne in de laatste jaren veel bereikt. Alle raadsopdrachten zijn afgerond, en we hebben echt het verschil kunnen maken. DeurneNU blijft kei hard aan het werk om te zorgen we deze lijn doorzetten!

 


 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET