Menu
Vorige Volgende

Inleiding

Wat wij als DeurneNU met dit bestemmingsplan willen is kansen bieden. We maken meer mogelijk. We bieden kansen voor alle gebruikers van ons buitengebied. De mensen die wonen in ons buitengebied, de agrariers, en de vele andere ondernemers. Dit bestemmingsplan is de basis waarop mensen hun plannen kunnen gaan maken.

 

LOG / Primag

Laten we hier direct heel duidelijk zijn. In ons hele buitengebied bieden wij ruimte aan ondernemers. Dit betekent ook dat er in het gemengd landelijk gebied ook ruimte is voor Agrarische ondernemers. In het gemengd landelijk gebied is ruimte voor ondernemen en voor wonen.  

Wij willen transitie mogelijk maken, Wij willen duidelijkheid bieden, en niet weer onzekerheid.

 

Om die duidelijkheid te bieden vinden wij het als DeurneNU belangrijk om enkele dingen te onderstrepen.  Wij hebben in 2015 een geurgebiedsvisie vastgesteld. Daar hebben we belangrijke afwegingen gemaakt waarbij we stappen hebben gezet om naar de toekomst toe de verschillende gebruikers van ons buitengebied op een goede manier naast elkaar te laten bestaan. Wij dienen een motie in om de geurnormen die we daar hebben vastgesteld voor de komende 4 jaar zo te laten, en daarmee duidelijkheid en zekerheid te bieden. Ook de structuurvisie met het ‘gemengd landelijk gebied erg onhandig geformuleerd hier gaan we nog iets van vinden!

 

Maar we moeten wel leren van overlastsituaties. Situaties waarbij overlast wordt ervaren moeten we zo veel mogelijk zien te voorkomen, en een Primag gebied kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

 

Vrije tijd en Toerisme

We vragen aandacht voor het toegankelijk houden van de Peel. We hebben in de najaarsnota gezien dat er meer en meer mensen Deurne bezoeken. WIj hopen dat deze lijn zich voortzet. In de Peel liggen kansen voor toerisme en recreatie, en deze kansen kunnen nog onvoldoende benut worden door slechte toegankelijkheid van dit mooie natuurgebied. Natuurlijk moet de natuur niet verstoord worden, maar wij zien zeker kansen voor verbetering van toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaan van de natuur in de Peel.

 

VAB’s

Wat we willen bereiken is dynamiek in ons buitengebied. De VAB’s (voormalig agrarische bedrijfsgebouwen) kunnen bijdragen aan deze dynamiek. We moeten ook stimuleren dat bebouwing die niet meer wordt gebruikt wordt afgebroken.

 

De groottes van bijgebouwen bij de woningen van stoppende agrarische bedrijven vinden wij echt te klein. Voor zowel de woningen als de woningen met kleinschalige bedrijvigheid moet het aantal vierkante meters omhoog om voldoende Wij denken hiermee de transitie te versnellen. Wij dienen hiervoor een amendement in waarin we de grootte van bijgebouwen bij een woning naar 300m ophogen, en bij een wonen met klein ambachtelijk bedrijf tot 500m.  Wil het afbreken van oude stallen haalbaar en interessant zijn, dan moeten we deze weg kiezen.

 

Kansen bieden

Dan terug naar het bieden van kansen. En wij willen blijven denken vanuit kansen, en niet vanuit angst. Uiteraard moeten we rekening houden met risico’s, maar we moeten ons als gemeente inspannen om kansen te bieden aan onze inwoners.

 

In 2020 krijgen we een aantal stoppende agrarische bedrijven. In 2022 moeten agrarische bedrijven flink investeren in het bedrijf om verder te mogen. En voor 2024 moet nog op veel plekken astbest verwijderd worden. Laten we met al deze ontwikkelingen, en vaak ook onderzekerheden als gemeente zorgen voor duidelijkheid en stabiliteit. Duidelijkheid over geurnormen, duidelijkheid over kansen die het BP biedt, en duidelijkheid over wat we we ons buitengebied willen.


 

Terug naar overzicht

Website door Buro TARGET