Menu
Vorige Volgende

Kind zijn in Deurne is leuk

 • In de afgelopen periode is werk gemaakt van de speelvoorzieningen. De mensen in de wijk en straat hebben daar meer invloed op gekregen, en door werkzaamheden samen op te pakken kan er meer worden gerealiseerd.
 • Met de Zeilberg wordt gewerkt aan een gymvoorziening voor de Zeilbergse basisschoolleerlingen. In het eerste kwartaal van 2017 moet hier een besluit over worden genomen en wat ons betreft is een multifunctionele voorziening in Den Draai  een  goede optie.
 • Wij willen een budget oormerken voor lokale initiatieven in relatie tot jeugdhulp en preventie. Dit signaal hebben wij al afgegeven bij de behandeling van de kaderbrief en het beleidsplan jeugd.. Ondanks het enthousiasme van deze wethouder hierover zien wij dit niet terug in de begroting. Voorbeelden die wij genoemd hebben zijn; Verengingen die buiten hun kernactiviteit iets extra doen voor jeugd of specifieke doelgroepen. Denk bv aan het Laola-veldje bij SJVV. Dat heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd en daarmee houden we hen in het zicht, actief en van de straat. Ook het G voetbal is een mooi voorbeeld. Maar ook extra kampen en activiteiten in vakanties. De subsidies vanuit de subsidieverordening zijn summier en  wij zien op deze manier extra mogelijkheden om lokale initiatieven m.b.t jeugd en preventie te waarderen en te ondersteunen.
 • Wij horen vaak signalen dat het uitgaan voor jeugd onder de 18 een probleem is voor velen. Wij hebben in Deurne geen goed alternatief voor deze doelgroep. Wij roepen de wethouder op het gesprek aan te gaan met De Roos. Deze uniek locatie, midden in het centrum zou zich o.i. goed kunnen lenen voor extra activiteiten naast die van de Roos.

 

(Jong)volwassenen kunnen in Deurne wonen

 • Er wordt weer volop gebouwd in Deurne! We bouwen naar behoefte, , Sociale huurwoningen (Europastraat), koopwoningen voor starters,(spoorzone) grondgebonden, (spoorzone)appartementen, betaalbaar wonen in het Centrum (Lage Kerk), Zandbosweg gaat verder ontwikkeld worden, in de Kruisstraat een ambitieus plan voor jong en oud en bouwplannen in de kerkdorpen.
 • Al met al een hoop werk in uitvoering. Daarmee maken we een gigantische en noodzakelijke inhaalslag mede gezien de opgave die we hebben voor de huisvesting van statushouders.
 • Toch zien wij ook op het gebied van wonen kansen; De voormalige bibliotheek en wonen in leegstaande winkelpanden. Uitermate geschikt voor jeugd in de vorm van studio’s.
 • Een visie op de ring is onlangs besproken. Wij willen dat in de ontwikkeling beperken tot de lege plekken en waar zich kansen voor doen.(voormalig politiebureau en brigantijn, postkantoor en wellicht particuliere initiatieven aan de ring)
 • Daarnaast willen we dat de plannen voor het voormalige Hub van Doornecollege en woningbouw Derpsestraat tijdig met de raad worden afgestemd.
 • We hebben kennis genomen van de plannen in de Zeilberg. Deze achten wij kansrijk gezien ook het grote draagvlak vanuit Zeilberg. Samen met de komst van mogelijke zorgboerderijen zou dit een mooie impuls voor Zeilberg zijn.
 • DeurneNU wil woonlasten verlagen zodra daar mogelijkheden voor zijn. Deze eerste stap juichen we dan ook toe.

 

Het is fijn oud worden in Deurne

 • Bij de kaderbrief hebben we het belang van dagbesteding en ontmoeting voor ouderen benoemd. In Liessel, Ons plekse, de buurtkamers, opvang in de Nieuwenhof, De wik, zorgcoöperatie Helenaveen zijn goede en succesvolle initiatieven.  We weten dat er meerdere initiatieven in ontwikkeling zijn. We hebben veel kunnen doen met het budget voor innovatieve ideeën vanuit de WMO gelden. Nu achten we de tijd rijp dat er toch een eenvoudig subsidiekader komt zodat er geen willekeur ontstaat, continuïteit meer geborgd is en er zicht is op de kwaliteit. Daar waar  noodzakelijk met ruimte voor professionele ondersteuning.
 • Wij zijn blij dat ons idee om de toegankelijkheid voor ouderen in de openbare ruimte te verbeteren. Denk daarbij aan de route Nieuwenhof naar het centrum, maar zo geldt dat ook voor de kerkdorpen.
 • Zorg en huishoudelijke hulp worden in de Peelgemeenten georganiseerd. Het is goed dat we de consequenties van onze besluiten goed in het vizier krijgen, bv rondom het onderwerp “een schoon huis”.
 • Wij vinden onderwerpen als toegankelijkheid en bereikbaarheid van de hulp en de overhead kosten belangrijk. Zoveel mogelijk van het zorggeld moet besteed worden aan de daadwerkelijke uitvoering van de zorg.

 

Ondernemen is kansrijk

 • DeurneNU is blij met de veranderingen in het uitgiftebeleid van grond op onze bedrijventerrein. Ook verkoop van kleinere kavels behoort nu tot de mogelijkheden.
 • DeurneNU ziet kansen voor het centrum nu ondernemers de handen ineenslaan voor een integrale aanpak. Daarvoor hebben wij eerder gepleit omdat o.i. het niet alleen om parkeren gaat maar ook om andere aspecten die nu ook meegenomen worden. Een samenhangend voorstel kan een nieuwe impuls geven aan het centrum.
 • De komst van medewerkers van de peelgemeenten in het gemeentehuis biedt kansen voor de parkeerkelder. Wij roepen het college op om in de afspraken op te nemen dat een deel van de parkeerkelder bij de verhuur hoort. Zodat parkeerdruk niet in het centrum en aanliggende wijken toeneemt.
 • DeurneNU vindt het een taak van de gemeente om die mensen te ondersteunen welke niet op eigen kracht (weer)aan betaald werk kunnen komen. Het voorbeeld  project ‘DeurneWerkt’ is daar een goed voorbeeld van. Wij steunen dit projekt,  en ‘Deurne Werkt’ verdient wat DeurneNU betreft  ook  voortzetting
 • De initiatieven die genomen zijn om de legeskosten onder de loep te nemen zijn goed. Vereenvoudiging, een efficiënter proces en daar waar kan verlaging. De ambtelijke organisatie heeft enkele ‘Quick Wins’ geformuleerd. Deze ‘Quick Wins’ kunnen wat ons betreft direct worden uitgevoerd, hiervoor dienen wij een motie in.
 • DeurneNU vindt dat we maximale druk moeten blijven houden op de provincie om het glastuinbouwgebied mogelijk te maken.

 

Boeren met buren

 • De agrarische sector zit midden in een ingrijpend en langdurig veranderingsproces. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt kansen voor innovatie en verandering in het buitengebied. Waarbij de balans tussen wonen en ondernemen tot minder spanning moet lijden, waardoor boeren met buren vanzelfsprekend is. Op dit moment kunnen bewoners van het buitengebied daarin hun wensen t.a.v. de eigen positie kenbaar maken. Het omschakelen van agrarisch naar wonen , kleine ambachtelijke bedrijven en omschakelingsmogelijkheden van functies worden nu mogelijk gemaakt.
 • Met de vaststelling van de geurverordening hebben we al een verbetering mogelijk gemaakt van het woon en kleefklimaat.

 

Een groene gemeente

 • In de afgelopen periode is een inhaalslag gemaakt t.a.v. het beheer openbare ruimte en bomenonderhoud. Met de extra beschikbare middelen uit de begroting 2016. We vragen ons af of dit voor de basiskwaliteit voldoende is. Op het moment dat het bomen beheer en vervangingsplan aan de orde is zullen we ons daar over uitspreken.
 • De herinrichting van het Stationsplein is een succes. We vragen met klem om met een voorstel te komen voor het toevoegen van extra parkeerplaatsen. Nu wordt gewerkt met tijdelijke oplossingen maar we moeten werken aan een structureel voorstel.
 • De plannen in Neerkant voor de herinrichting van de dorpskern zijn vergevorderd en er is veel geld mee gemoeid; 2 miljoen, waarvan 800.000 extra voor extra wensen. Wat ons betreft kan de uitvoering beginnen. In 2017 kan gestart worden met het gefaseerd uitvoeren van het bomenplan.
 • De kwaliteit van de buitenwegen zijn de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. De extra impuls, met een budget van 2 miljoen euro, om dit nog op een hoger niveau te brengen staat voor ons op geen enkele manier ter discussie. Voor de Soemeersingel en Koolweg moet gezocht worden naar een acceptabele oplossing zodat ook deze wegen aan een basiskwaliteit voldoen passend bij de functie. Wanneer kunnen we hiervoor een voorstel verwachten?
 • De realisatie van het Knoflookpad (Zuidelijke omlegging) is volbracht. Toch vraagt dit nog onze aandacht op twee punten. We bemerken dat vrachtverkeer nog steeds teveel gebruik maakt van de Heuvelstraat en Stadhoudersweg mogelijk vraagt dit op extra maatregelen en dat willen we dan ook onderzocht hebben. Een ander punt t.a.v. de verkeersveiligheid bij de oversteek Heieindseweg. Onderzoek, en voer uit  hoe deze veiliger gemaakt kan worden.
 • Door de veranderingen in het klimaat en een toename van de verhardingen moeten we extra inspanningen plegen om wateroverlast te voorkomen. De investeringen die we gedaan hebben gaan mogelijk niet ver genoeg. Een stimuleringsmaatregel, het afkoppelen van hemelwater in samenspraak met het waterschap kan hier mogelijk aan bijdragen en willen wij inbrengen in de commissie.

 

Verenigingen met mogelijkheden

 • De oud-papier discussie heeft er toe geleid dat er weer mogelijkheden zijn voor verenigingen. Dit is een goede ontwikkeling. Ook het uitvoeren van alternatieve werkzaamheden kunnen worden gebruikt door verenigingen om de eigen middelen te vergroten. Uiteindelijk komt dat ten goede aan alle inwoners.
 • Het subsidiebeleid is vastgesteld en daarmee is er ook weer duidelijkheid gekomen. Huisvestingsubsidie staat op de rol maar daarop vooruitlopend willen we nu alvast de discussie starten over de hoogte van de OZB voor verenigingen met eigen accommodaties. Laat dit terug komen in de commissie
 • Verenigingen die een duidelijke relatie leggen met WMO of jeugdtaken kunnen wat ons betreft op extra ondersteuning rekenen, en we verwijzen daarmee naar het eerder gedane voorstel voor extra budget.
 • Wij waarderen onze vrijwilligers , en we vinden dat we deze vrijwilliger niet op kosten moeten jagen. Wij dienen dan ook een motie in waarmee we enerzijds de landelijke overheid oproepen om vrijwilligers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben, deze verklaring gratis te verstrekken. Daarnaast starten wij graag de discussie op welke doelgroepen we als gemeente op korte termijn een gratis VOG willen gaan aanbieden.
 • Huisvesting van de KDO is de komende periode een belangrijk onderwerp. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Keuze mogelijkheden kunnen wat ons betreft nu al opiniërend voorgelegd worden in de commissie zodat we ook in beeld krijgen welke middelen we in de meerjarenbegroting hiervoor moeten opnemen.
 • DeurneNU is blij dat we eerder dit jaar ingestemd hebben met het budget voor de Wiemel waarmee we een goede zwemvoorziening kunnen behouden voor verenigingen en particulieren

 

 Een gemeente met persoonlijk contact

 • De cultuurverandering, meedenken in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden werpt zijn vruchten af. Denk daarbij aan de dagactiviteiten voor ouderen, de mountainbike routes, aanpak van het centrum activiteiten, inrichting openbare ruimte zoals Lorentzstraat etc. Soms op een manier waardoor anderen weer zeggen dat we te snel gaan.
 • De verbetering en het afgeven van een vergunning in een dag zit in de pijpleiding.
 • Het onderhoud van het Gemeentehuis moet op orde zijn. Met de komst van de Peelgemeenten biedt dit ook kansen om de vierkante meters efficiënt en doelmatig in te richten. Goed dat er middelen zijn gereserveerd, maar besteed in de communicatie extra  aandacht aan de nut en noodzaak hiervan
 • Het is goed dat we weer geld reserveren voor het informeren van de burger middels het weekblad van Deurne. Communicatie kan op vele manieren. DeurneNU pleit er voor om middels een soort van digitaal burgerpanel opvattingen en draagvlak bij de burgers te peilen.

 

 Veel te doen en te beleven

 • Het CCD probeert met vallen en opstaan om de functie van de huiskamer van Deurne te krijgen. We zien weer levendigheid in het CCD. De bibliotheek is er gehuisvest en de burgers en verenigingen weten de weg weer te vinden. Maar we weten dat het lastig is. We verwachten van de wethouder dat hij er dicht bij blijft en desnoods extra ambtelijke inzet aan toevoegt.
 • Ook in de kaderbrief heeft DeurneNU de vraag gesteld of de Wieger gaat toekomen met de extra bijdrage van 27.000 euro. Daar hebben we geen antwoord op gehad, dus stellen we die vraag opnieuw. De Wieger heeft de bakens verzet en wat ons betreft zien we een positieve ontwikkeling. Maar is het allemaal genoeg, is de Wieger op deze wijze, met deze middelen levensvatbaar?

 

 

 Zelfstandig samenwerken

 • DeurneNU is voor samenwerking maar met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid. Zo werken we intensief samen met de Peelgemeenten en biedt dat ook kansen en mogelijkheden.
 • We vragen van het college om druk te blijven houden op een verbetering van de bereikbaar en veiligheid. Denk aan de verbreding A67 en de aanpak N270 en N279 . Maar ook  de verbetering van  P&R bij het station
 • We willen Deurne profileren als een aantrekkelijk woongemeente met kansen in de regio (Brainport en Greenport).
Website door Buro TARGET