Menu
Vorige Volgende

DeurneNU ziet toekomst voor de agrarische sector in Deurne. Wij zien ook een veranderend buitengebied met allerlei nieuwe functies die we graag een plek willen geven. En bovenal hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners, nu en in de toekomst.

 

Een Primag kan naar ons idee een goed instrument zijn om ervoor te zorgen dat de agrarische sector zich in Deurne kan blijven ontwikkelen, en onze inwoners niet te veel overlast ervaren van de sector. Geurnormen bepalen wat wel of niet mag. Er zijn nog veel situaties dat hieraan wordt voldaan, en mensen toch overlast ervaren. Bedrijven concentreren in een Pri-
mag lijkt een oplossing om ontwikkelingen op de juiste plek te laten plaatsvinden. Een Primag is wat ons betreft een goed instrument, maar op basis van de input van de commissie en de discussie zullen we ons definitief standpunt bepalen.

 

Wij kunnen ons vinden in de toetsingscriteria die zijn gebruikt om het Primag te bepalen. Het Primag op een flinke afstand tot de kernen, er is in het Primag zo min mogelijk vermenging met andere functies en overlast van verkeer wordt beperkt door een goede ontsluiting op hoofdwegen vanuit het Primag.

 

Wat betreft de contouren van het Primag kunnen wij ons vinden in het voorstel dat nu wordt gedaan. Wel hebben we daarbij nog de vraag aan de wethouder of de omvang van het Primag aansluit bij de toekomstige vraag. Voor het definitief stellen van de grenzen vh Primag willen wij de inspraakreacties sterk laten meewegen. Nu hebben we de kans om b.v. gebieden waar transformatie van functies plaatsvindt buiten het Primag te laten.

 

Om het Primag succesvol te laten zijn ligt er een uitdaging om het interessant te maken om te boeren in het Primag. Ondernemers die vooruit willen moeten graag in het Primag willen zitten.  Daarvoor zijn wel enkele voorwaarden van belang. De geurnormen in het Primag zullen wat ruimer zijn dan erbuiten. Verder moet de omvang van het Primag aansluiten bij de toekomstige vraag. Ook kan in het Primag wat DeurneNU betreft meer mogelijkheden worden geboden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afwijken van de maximum bebouwing van 1,5 hectare  en de mogelijkheid bieden om innovatieve en nieuwe technieken toe te passen.

 

De agrarische sector zal ook het vertrouwen inwoners weer moeten terugwinnen. Een aantrekkelijk en goed ingericht Primag kan hier wat ons betreft aan bijdragen. In de gebieden buiten het Primag ligt juist de kracht in een menging van functies mogelijk. We zien allerlei mooie andere initiatieve ontstaan in ons buitengebied die we van harte toejuichen. Ook voor deze initiatieven geldt dat het op de ene plek wel zal passen en op een andere plek ook niet.
Samenvattend: wij zien in de agrarische sector een belangrijke pijler voor Deurne. Een primair agrarisch gebied lijkt ons een goed instrument om ontwikkelruimte te blijven bieden aan zowel agrariërs als andere gebruikers van ons buitengebied. Een Primag draagt bij om overlast te beperken en zorg te dragen voor al onze inwoners, nu en in de toekomst.

Website door Buro TARGET