Menu
Vorige Volgende

nieuws van 16 juli 2016

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dinsdagavond 12 juli een brief gestuurd naar de burgemeester van Deurne. In deze brief geven zij aan dat de plannen voor de komst van het azc in Deurne ‘on hold’ gezet zijn. Het COA wil wachten tot september en dan aan de Provinciale Overlegtafel een beslissing nemen over verdere besluitvorming. Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet acceptabel om tot september te wachten en de bewoners van Deurne zo lang in onzekerheid te laten. Daarom stelt zij aan de gemeenteraad voor om de plannen af te blazen.

In de raadsvergadering van dinsdag 19 juli wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het eerder genomen raadsbesluit tot vestiging van het azc in Willibrordhaeghe, genomen op 14 juni, in te trekken. Daarmee zijn de plannen dan definitief van de baan.

 

Omdat de argumentatie, die van urgentie, waarop het besluit genomen is, nu fundamenteel is gewijzigd, zal DeurneNU instemmen met het intrekken van het eerder genomen besluit.

 

nieuws van 13 juni

Afgelopen dinsdag op 13 juni is er een extra agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 14 juni 2016. Het agendapunt betrof een voorstel aan de raad m.b.t. vestiging van een AZC voor 300 vluchtelingen in het hoofdgebouw van Willibrordhaeghe voor minimaal 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog een keer 5 jaar.

 

Op het moment dat het vluchtelingenprobleem groter en actueler werd hebben we in onze fractie met elkaar besproken dat ook Deurne een gemeente is die wat betreft grootte en sociale samenhang goed in staat zou moeten zijn om vluchtelingen op te nemen. De burgemeester refereerde er aan in zijn nieuwjaarstoespraak en uiteindelijk deed de Commissaris van de Koning een beroep op alle Brabantse gemeenten om ieder een deel van deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

 

Het besluit is toen genomen om dit vraagstuk te verkennen samen met de fractievoorzitters. Was er draagvlak in de raad, waar, hoe en welk besluitvormingsproces hoort daarbij waren onderwerpen van gesprek. Het feit dat Willibrordhaeghe leeg stond en beschikbaar was, was aanleiding om die locatie verder te onderzoeken. Het streven van het Presidium (burgemeester en fractievoorzitters) was om op dit onderwerp consensus te bereiken met elkaar.  Met die opvatting konden tot aan het einde toe alle fractievoorzitters leven. Het informeren van burgers op een laat tijdstip was ingegeven door ervaringen elders in het land waar relschoppers, meestal van buitenaf, de orde danig verstoorde en bestuurders intimideerde. Dit wilden we niet in en voor Deurne.

 

De kern van het besluit, Deurne staat open voor een AZC, De locatie Willibrordhaeghe is geschikt, maximaal 300 personen en voor maximaal 5 jaar met een mogelijke verlenging van nog een keer maximaal 5 jaar, is gedeeld met de raadsleden en wij konden daar alle 5 achter staan. Daarbij realiseren wij ons ook dat het voor omwonenden veel impact kan hebben op het gevoel van vrijheid en veiligheid. Over het proces is gesproken en dat was een lastig dilemma. De reden dat wij ook hebben ingestemd om het onderwerp AZC laat te agenderen is dat we maar één beschikbare locatie hadden, Willibrordhaeghe, wij dit in de gegeven omstandigheden de beste locatie vinden en daarom zouden instemmen met dit besluit. Het voordoen alsof inspraak onze opvatting hierover zou beïnvloeden vonden wij niet eerlijk.

 

Wat we wel belangrijk vinden is wat de omgeving en anderen nodig vinden in de voorwaarden. Wat is er nodig om binnen dit gegeven de veiligheid en het gevoel van veiligheid zo goed mogelijk te borgen. Wat zijn belangrijke afspraken? Dit moet vorm krijgen in het bestuursakkoord wat nog vastgesteld moet worden. DeurneNU heeft in de raad aangedrongen om hier zorgvuldig mee om te gaan en er de tijd voor te nemen. Voor DeurneNU zijn belangrijke aspecten in het bestuursakkoord de veiligheid in en rondom het AZC, het onderwijs en de dagbesteding. Daarnaast is een meldpunt voor de buurt in geval van vragen of calamiteiten belangrijk.

 

Deurne heeft ook een taakstelling wat betreft het huisvesten van statushouders. (Vluchtelingen die klaar zijn met de asielprocedure en in Nederland mogen blijven). DeurneNU heeft er op aangedrongen om met buurgemeenten afspraken te maken over het overnemen van een aantal van deze statushouders. Deurne neemt immers een grote taak op zich door het huisvesten van 300 asielzoekers. DeurneNU heeft er tevens op aangedrongen om over 5 jaar te evalueren en de raad een stem te geven in het verlengen van de termijn met nog 5 jaar. Als laatste heeft DeurneNU gevraagd om een financiële onderbouwing van de kosten.

 

Heeft u opmerkingen, vragen en ideeën die voor het bestuursakkoord belangrijk kunnen zijn dan kunt u dat aangeven bij de gemeente maar ook één van onze raadsleden daarvoor benaderen. Wij zullen dat meenemen in ons overleg en onze inbreng leveren.

Website door Buro TARGET